سفارش تبلیغ
صبا ویژن

alone

سلام بعد از سالها اومدممؤدب


نوشته شده در جمعه 101/1/12ساعت 5:13 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

بعض? ادمها را نم?توان داشت ...

 

  فقط م?شود ?ک جور خاص?دوستشان داشت ...

 

 

 

  بعض? ادمها اص? برا? ا?نن?ستند که برا? تو باشند ...
 

 

 

 

 

 

?ا تو برا? انها ...

 

 

 

  اص? به اخرش فکر نم?کن? ...

 

 

 

 

 


انها برا? ا?نند کهدوستشان بدار? ...

 

 

  آن هم نه دوست داشتنمعمول? نه حت? عشق ...

 ?ک جور خاص? که اص? هم کم ن?ست ...


نوشته شده در شنبه 93/6/29ساعت 5:30 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

  و ؟هـــ شیـــرینـــ بود راه رفتن با قدمــــــ هـایتــ....

 راه رفتنـــــ با کــفش هــایتـــ....

کنارتــــــ ؟هــــ ارامشــــــیــــ داشـتمـــــ

http://axgig.com/images/95195963134036719274.jpg

مثـل ایـــنــــ بود کـــهـــ در رویاهــــایـــم راهـــ میرومــــ....

اینـــ بارافســــــوســــ را برای خــودمــــ خواهـــم خورد....

http://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-10.png

کــــهــــ هی؟ وقتـــــــ از احــــــــســـــــــــاسمــ نسبت به تو حـــرف نزده امــــ....

وتـــــو ؟هــــــ میدانـــــستیــــــ در قلبــــت من ؟هـــــ می؟ذرد....

http://axgig.com/images/35326765991792091009.gif

هنوز صـــــــــدایت را میشنـــومــــ که می ؟وید; 

می ایی با همـــــ برویــــــــم؟منــــ و تــــو....کنــارهمــــ...باهمـــــ...\

http://axgig.com/images/81938272971120235743.png

اااااهههه  لـــــــــعنتیـــــ ....

الان کهـــــ به،بودنت محتاجم کجاااایــــــــــ؟!؟!

http://axgig.com/images/31322974016026356171.jpg

و وقــــتی با خود میـــ انـــدیشم میــبینم

بـــــــــــــی تو ؟هـــــــ تنهایــــــــمــــــ،تنهای تنها...

http://axgig.com/images/92019659543256702933.gif

وتو ؟هـــــ دانستی از احســــاس من به خودتــــ. http://axgig.com/images/24577358852988243107.jpg ...بدان کهـــ خیــــــــــــلی دووووووستتــــ دارمــــ.....

http://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-17.png   http://bo3e.com/wp-content/uploads/Emoticons-In-love-icon23.pnghttp://bo3e.com/wp-content/uploads/Icon-zibasaz-bo3e.com-sery1-21.png


نوشته شده در پنج شنبه 92/4/27ساعت 12:1 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

شعـــرازتو آغازشد,ای ارتفاع مطهـر

آنگـاه جـاری شدورفت...تا باغهای مطهر

مجنون عصرتمدن,طوفان شورجنون نیــستــ

بازیچه ی باد هارا بگذا,بگذاروبگذار

وقتی که ســقف سقوط اســت,این آسمان مجازیــ

آیـاپرستو پرستوست؟!آیا کبــوترکبوتر؟!

باخاطراتی که دیگر انـــقدر هـم خـواندنـی نیسـتــ

امروز را میکشانم تاصبح فردایی دیگر

ما وارثـــ هیـچ بــودن-وعشــــــق-یعنی تمامیــ-

ازهــرفــــــرودی فــروتر,از هرفرازیــــ فراتــر

شعرم به رنگ غـــزل نیـستــ .اما تو رادوســـتــ میـدارمــ

تنها تـــــــرا همیـشهــ تنها ترا ایـــ مکرر


نوشته شده در سه شنبه 92/3/21ساعت 5:19 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

ازدوستایــــــ

گلم معذرت میخوامــ

که مدتیهـــ آپــ نمیشمــ فصلـــ

فصلهــ امتحاناتهـــ خوبــ بعدازامتحاناتـــ هستمــ باموضوعاتــ جدیدتر


نوشته شده در دوشنبه 92/2/9ساعت 6:20 عصر توسط مامک خواهانی نظرات ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak